Νομοθεσία και Εγκύκλιοι

Εγκύκλιοι και Νόμοι που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ

 

2006

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3459
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)  link

 

2008

«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 121 Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων.»  link

 

2010

«ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3892
Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.» link

 

2011

«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.» Νόμος 3918/2011  link

«Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης» link

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)  link

«Διευκρινίσεις επί του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ»  link

«Τροποποίηση της αριθ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης. Στο τέλος του άρθρου 23 της (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προστίθεται εδάφιο.» link

«Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων»  link

2012

Κανόνες Συνταγογράφησης  link

Πιστοποιητικό Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος link

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  link
Θυμίζω ότι τα πρωτόκολλα βρίσκονται εδώ: link και είναι σύνολο 160 για διάφορες ειδικότητες.

«Νέος νόμος για την υγεία 1/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052»  link

«Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας»  link

«Συμπλήρωση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). »  link

«Δήλωση ιατρού συμβεβλημένου με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ που δεν έχει σχέση εργασίας (μόνιμος-αορίστου χρόνου)»  link

«Δήλωση ιατρού για την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στο ιδιωτικό τους ιατρείο.»  link

«ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΥΣ»  link

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ / ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ σε ασφαλισμένο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης »  link

«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ»  link

«Διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ»  link

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ»  link

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΙΔΕ) Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΩΝ (ΙΠ) ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ »  link

«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΜΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ»  link

«Υποβολή μηνιαίων λογαριασμών από τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας»  link

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»  link

«ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»  link

«Παρέχονται διευκρινίσεις συνταγογράφησης»  link

Ένταξη της Πράξης “Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” με κωδικό MIS 365463 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”  link

«Αποζημίωση παρακλινικών εξετάσεων»  link

«Καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων μέσω της εφαρμογής e-diagnosis» link

«Συνταγογράφηση και χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ»  link

«Καταργείται η δίμηνη συνταγή »  link

«Σφραγίδες συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών»  link

«Διαδικασία υπογραφής σύμβασης Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ) (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή Ιδιωτικών Πολυϊατρείων (ΙΠ) με τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων.»  link

«Διαδικασία Προληπτικού ελέγχου ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»  link

«Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία
Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων
Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης»  link

«Εξόφληση οφειλών ταμείων»  link

«Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.»  link

«Τροποποίηση του με Α.Π. 915/ 31‐1‐2012 Γεν. Εγγράφου σχετικά με την υποβολή μηνιαίων λογαριασμών από τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας»  link

«ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ»  link

«Διευκρινήσεις για τις σφραγίδες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Γιατρών»  link

«Πιστοποίηση Ιατρών / Λοιπών Προμηθευτών Υγείας»  link

«Υποβολή eΔΑΠΥ»  link

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης- (Ιατρικές Επισκέψεις)»  link

«Πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων και φαρμάκων»  link

Κατάλογος φαρμακευτικων ιδιοσκευασματων που χορηγουνται με ιατρικη συνταγη και δεν αποζημιωνονται απο τους φορεις κοινωνικης ασφαλισης. (ΦΕΚ 544/2012)  link

Ενημέρωση για τα νέα ποσοστά συμμετοχής  link

Αναγραφή εξετάσεων στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων  link

e-ΔΑΠΥ για ιατρικές πράξεις.
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/e-EOPYY Manual ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/e-EOPYY Manual ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΥ.pdf

Συνταγογράφηση με τη δραστική ουσία  link

Αριθμ. Φ.90380/987/108 (5) – ΦΕΚ B 977/2012
Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς από τον ΕΟΠΥΥ . –link

«Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»
link . Συνημμένο που αφορά στην μισθοδοσία των μελλοντικών συμβασιούχων και το οποίο αναφέρεται στην προκήρυξη:
ΦΕΚ B 2456 – 03.11.2011 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) – σελίδα 34 – link

«Σχετικά με κοστολόγηση Υπερήχων» link
Ηλεκτρονική Αίτηση για τον ΕΟΠΥΥ (προκήρυξη των 5000)  link

«Kοινοποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 ( Β΄2456) ΚΥΑ»  link

Σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και διαγνωστικών εργαστηρίων  link

Σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και Παρόχων Υγείας.  link

Σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και Παρόχων Υγείας.  link

Προληπτικός έλεγχος και παιδιατρική φροντίδα  link

Πιστοποίηση Υγείας Μαθητών» link

Αρνητική λίστα τελικό  link

Δραστική ουσία τελικό  link

Θετική λίστα τελικό  link

Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. (Αρνητική λίστα)  link.

ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας) του ΕΟΠΥΥ  link

To ΦΕΚ με την δραστική ουσία και τις εξαιρέσεις:  link

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/Αναλώσιμα_v2c_ADD.pdf

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/Αναλώσιμα_v2c.P1.pdf

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/Παροχή οδηγιών για την διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού.pdf

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ.pdf

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 19-03-2013.pdf

2013

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ eprescription και eΔΑΠΥ  link

«Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων».
link«Εικονική συνταγογράφηση ιδίων φαρμάκων»  link

«Σχετικά με την χορήγηση Ιατρικών Γνωματεύσεων»  link

Βεβαιώσεις για ενδοσχολική χρήση / Κατασκηνώσεις και Ιατρική Γνωμάτευσηlink

Υποχρεωτική αναγραφή δραστικής ουσίας και στα βιβλιάρια.http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/Η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία .pdf

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/Η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία .pdf

Διορθωμένη εγκύκλιος 22-8-2013 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΩΔΟΞ7Μ-9ΗΓ

Νέα θετική λίστα σ/γ link

Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)  link;

Προγραμματισμός και καταχώρηση ραντεβού στο eΔΑΠΥ  link

ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ  link

Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από τον ΕΟΠΥΥ ορθοπαιδικών ειδών, ειδικών μηχανημάτων αποκατάστασης, τεχνητών μελών, θεραπευτικών υποδημάτων διαβήτη και λοιπών ειδών πρόσθετης περίθαλψης και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγηση τους.  link

2014

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΟΠΥΥ 30-05-2014.pdf

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Νέα – Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου/ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 2014-2015 03-06-2014.pdf

Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων  link

Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού link

Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεως αντιγράφων  link

Νόμος 4238/2014 – link

2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΥ  link

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  link

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 15-06-2015  link

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 22-06-2015  link>

Απάντηση της ΗΔΙΚΑ στο ερώτημα του πως καθορίζονται οι στόχοι γενοσήμων  link

Helicobacter pylori – Κατευθυντήριες οδηγίες 20-10-2015  link

2016

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΠΥ  link

«Αναγραφή της συνιστώμενης αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας. Συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν ΚΩΔΕΪΝΗ» link

Σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολών, οι διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ σε email  link

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Υ9/οικ.70521/14-8-2014 (ΦΕΚ 2243/Β’/18-8-2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρ Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» – link

«Προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ στις διατάξεις του ΠΔ84/01» – link