ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

cropped-enieoppy.jpgΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σήμερα, την 7 Απριλίου 2012 και ώρα 12.00 οι υπογραφόμενοι, όλοι Έλληνες πολίτες και ενήλικοι, συσκεφθήκαμε στην Αθήνα με σκοπό να ιδρύσουμε Επαγγελματική Οργάνωση – Σωματείο, έχοντας τα νόμιμα προς τούτο προσόντα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ίδρυση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με έδρα την πόλη των Αθηνών που θα έχει τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Η διαφύλαξη, η μελέτη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών των ιατρών που το συγκροτούν για την βελτίωση, την προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων του συγκεκριμένου κλάδου ιατρών της χώρας.
β) Η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιατροί που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες με οιονδήποτε τρόπο προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
γ) Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των ιατρών μελών του και η ανάπτυξη αλληλοεξυπηρέτησης και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών.
δ) Η καλλιέργεια του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των ιατρών που παρέχουν με οιοδήποτε τρόπο υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ και λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς.
ε) Η προάσπιση των επαγγελματικών ελευθεριών, της δημοκρατίας και της ειρήνης στις εργασιακές σχέσεις.
στ) Η έκφραση γνώμης για θέματα δημόσιας υγείας και γενικότερου ιατρικού ενδιαφέροντος, καθώς και η συμμετοχή στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.
ζ) Η προάσπιση και ενίσχυση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των ιατρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Δ.Σ. των οικείων ιατρικών συλλόγων, Δ.Σ. Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Επιτροπές Υπουργείου Υγείας, ΚΕΣΥ, κ.λ.π.).

2. Ψηφίζουμε και εγκρίνουμε ομόφωνα το καταστατικό που φέρει σημερινή ημερομηνία και έχει 45 άρθρα, το οποίο υπογράφουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όλα τα ιδρυτικά μέλη.
3. Ψηφίζουμε ομόφωνα Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που αποτελείται από έντεκα μέλη, στην οποία αναθέτουμε να διενεργήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες για την καταχώριση/αναγνώριση του επαγγελματικού αυτού σωματείου κατά τις κείμενες διατάξεις και τυχόν απαιτούμενη έγκριση του καταστατικού του από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, επιλέγοντας και αναθέτοντας σε δικηγόρο τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας με την εντολή να επιφέρει τυχόν όλως επουσιώδεις διορθώσεις ατελειών στο καταστατικό, όταν προς τούτο κληθεί. Επίσης ανατίθεται στην ΠΔΕ να συγκαλέσει εντός έξι μηνών από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή του ΔΣ και της ΕΕ, σύμφωνα με το καταστατικό, καθώς και να προβούν σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια στα πλαίσια της προσωρινής διοίκησης του Σωματείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ