Γενικά

ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ – ΙΣΚ

Απριλίου 19, 2012 • By
Επιστολή Factoring – Πειραιώς

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Επί του άνω θέματος σας ενημερώνω ότι επικοινώνησα με το αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας Πειραιώς όπου με ενημέρωσαν ότι η Τράπεζα δεν ζητάει (αυτή τη στιγμή τουλάχιστον) την επιστροφή των χρημάτων από τους ιατρούς που τα έλαβαν με την μορφή προεξόφλησης των αποδείξεών τους, αλλά έχει σκοπό να περιμένει την εξόφληση των αποδείξεων αυτών από τον ΟΠΑΔ (πλέον ΕΟΠΥΥ). Ισχυρίζονται ότι το αυτοματοποιημένο σύστημά τους εξέδωσε αυτές τις επιστολές προς ενημέρωση των ιατρών για τα ποσά που οφείλονται. Κατά την άποψή μου όμως δεν θα ήταν φρόνιμο οι δηλώσεις αυτές να υπογραφούν και να αποσταλούν στην Τράπεζα, καθώς αφενός μεν είναι δυσχερής η επαλήθευση του ποσού της οφειλής μόνον από την προσκομιζόμενη καρτέλα πελάτη δίχως άλλα στοιχεία όπως υπολογισμοί τόκων κλπ. και αφετέρου μία τέτοια υπογεγραμμένη επιστολή δίνει στην Τράπεζα το προβάδισμα καθώς μπορεί με άμεσες και πολύ συνοπτικές διαδικασίες να προβεί στην έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του ιατρού σε περίπτωση που ο ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλει εν τέλει τα χρήματα ή καταβάλλει μέρος αυτών.

Ως προς το θέμα της πληρωμής της προμήθειας προείσπραξης αυτή δεν θα πρέπει να συγχέεται με την προμήθεια διαχείρισης (ύψους 0,5 %), η οποία και αφορά τις αποδείξεις και ως εκ τούτου δεν οφείλεται για όσο διάστημα δεν υπάρχουν αποδείξεις. Η προμήθεια προείσπραξης αφορά στην ουσία το ποσό των αποδείξεων που έχει προεισπράξει ο ιατρός και το οποίο δεν έχει εξοφληθεί ακόμα από τον ΟΠΑΔ, και το οποίο σύμφωνα με την σύμβαση τοκίζεται με ποσοστό ίσο με το (κυμαινόμενο) επιτόκιο Euribor τριμήνου + περιθώριο 5%. Ενδεικτικά, το επιτόκιο Euribor ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό ίσο με 0,74-0,77%, επομένως η ετήσια επιβάρυνση σε τόκους για όσους έλαβαν χρήματα από την Τράπεζα με την μορφή προεξόφλησης αποδείξεων ανέρχεται σε περίπου 6% επί του ανεξόφλητου ποσού. Οι τόκοι αυτοί καταβάλλονται στο τέλος κάθε τριμήνου και μέχρι πρότινος παρακρατούνταν από τις επόμενες αποδείξεις, με αποτέλεσμα ο ιατρός να μην χρειάζεται να τους καταβάλλει εξ ιδίων πόρων. Καθώς από 1/1/2012 δεν υποβάλλονται πλέον νέες αποδείξεις, ο ιατρός καλείται πλέον να καταβάλλει ο ίδιος το ποσό των τόκων μέχρις ότου ο ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ εξοφλήσει όλες τις εκκρεμείς αποδείξεις.

Επισημάνθηκε προς την Τράπεζα ότι καθώς πολλές αποδείξεις ιατρών που αφορούν τον Δεκέμβριο 2011 δεν έχουν προεξοφληθεί, οι ιατροί δικαιούνται να μην καταβάλλουν την παραπάνω προμήθεια και να συμψηφίσουν το ποσό με τα χρήματα που τους οφείλονται. Το επιχείρημα αυτό έχει ήδη γίνει δεκτό από την Τράπεζα και ως εκ τούτου, σκόπιμο είναι σε περίπτωση αμφιβολίας, οι ιατροί να επικοινωνούν απευθείας με την Τράπεζα (τηλ. επικοινωνίας: 210-9008057 υπευθ. κ. Μίλας, 210-9008058 υπευθ. κ. Καραθανάσης και 210-9008094 υπευθ. κα. Καρακάση) οι οποίοι θα τους ενημερώσουν εάν το υπόλοιπό τους επαρκεί για την πληρωμή της προμήθειας προεξόφλησης Ιαν.-Μαρ. 2012, ή αν χρειάζεται να καταβάλλουν επιπλέον χρήματα, καθώς υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των ιατρών όσον αφορά τα προεισπραχθέντα ποσά και τους τόκους που οφείλονται. Οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι ιατροί πάντως δεν θα χρειαστεί να καταβάλλουν προμήθεια τουλάχιστον για τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2012.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να επισημάνω ότι σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα δεν θα πρέπει να προβαίνει σε οποιαδήποτε δυσμενή ενέργεια εναντίον ιατρών-πελατών της, καθώς σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση παρέχεται πίστωση τουλάχιστον 12 μηνών από την ημέρα γένεσης της κάθε απαίτησης. Επιπλέον, η εν λόγω σύμβαση περιέχει όρους που έχουν κριθεί από τα ελληνικά δικαστήρια ως καταχρηστικοί, όπως ενδεικτικά ο υπολογισμός τόκων επί έτους 360 ημερών αντί 365, γεγονός που δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιατρό να αμφισβητήσει το συνολικό ύψος της απαίτησης της Τράπεζας αν ποτέ του ζητηθεί να καταβάλει το σύνολο του οφειλόμενου ποσού. Παραμένω στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση, Κορίνα Ε. Λυμπεροπούλου Δικηγόρος Καβάλας (ΑΜ 477) Αβέρωφ 4 65302 Καβάλα τηλ./φαξ: 2510 228670 κιν.: 6942411552 e-mail: corinnalimperopoulou@hotmail.com